Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego w kl.IV-VIII SP

 

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego w kl.IV-VIII SP realizowanych w ramach projektu  „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach”.

 

 1. Wstęp
  Prezentowany program został opracowany w oparciu o program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego. Program uwzględnia treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Przewidziany jest do realizacji w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.        
  Realizacja programu odbywa się na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego.
  Celem realizacji programu jest wyrównanie deficytów, rozwijanie kreatywności i umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, usprawnienie komunikacji, poprawienie wyników z języka angielskiego oraz przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 
 1. Cele szczegółowe
  1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w zakresie tematów: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne.
  2. Uczeń opanował podstawowe struktury gramatyczne i stosuje w typowych kontekstach sytuacyjnych (czasy i konstrukcje zdaniowe, rzeczowniki, przedimki, zaimki, przymiotniki, przysłówki, przyimki, liczebniki, spójniki).
 2. 3. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych, które realizują różnorodne funkcje językowe.
  4. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne i wypowiedzi pisemne.
 3. 5. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne.
 4. 6. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach (przedstawianie siebie, nawiązywanie kontaktów towarzyskich, składanie życzeń, itp.) oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego.
 5. 7. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie.
 6. 8. Uczeń posiada podstawową wiedzę o krajach i społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem angielskim.
 1. Rozkład treści nauczania.

Nr

Temat  lekcji

Ilość godzin

1.

Czasownik „to be”.Liczby 1-100. Rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej. Rzeczowniki nieregularne.

1

2.

Formy powitań i pożegnań.  Doskonalenie umiejętności mówienia. Przedstawianie siebie i innych.

1

3.

Opisywanie ludzi w formie pisemnej i ustnej: wygląd, cechy charakteru.

1

4.

Użycie i budowa zdań w czasie Present Simple.

1

5.

Rzeczy osobiste. Zaimek pytający „whose” i „what”, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz saksoński.

1

6.

Zaimki wskazujące.  Zdania z czasownikiem „have got”, określanie stanu posiadania.

1

7.

Prowadzenie dialogów w sklepie. Opisywanie przedmiotów.

1

8.

Rodzina. Opisywanie członków rodziny. Czynności dnia codziennego.

1

9.

Formy spędzania czasu wolnego. Wypowiadanie się na temat umiejętności i braku umiejętności.

1

10.

Określanie czasu. Czynności dnia codziennego i formy spędzania czasu wolnego.

1

11.

Szkoła. Przybory szkolne i przedmioty. Układanie rozkładów i odczytywanie ich.

1

12.

Praca z arkuszem egzaminacyjnym. Nauka technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

1

13.

Dyscypliny sportu. Użycie czasownika modalnego „can” i „can’t” w pytaniach o pozwolenie i udzielaniu lub odmowie pozwolenia.

1

14.

Budowa zdań i użycie czasu Present Continuous.

1

15.

Krajobraz. Ochrona środowiska naturalnego.

1

16.

Rośliny i zwierzęta. Opisywanie zwierząt i określanie ich umiejętności.

1

17.

Artykuły spożywcze. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Wyrażenia „a lot of”, „some”, „any”.

1

18.

Konstrukcja „there is/there are”w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach.

1

19.

Wypowiadanie się na temat artykułów spożywczych. Zamawianie jedzenia. Kupowanie i zamawianie jedzenia.

1

20.

Lekcja kulturowa: symbole, święta, położenie, ciekawe miejsca i znane osoby związane z krajami anglojęzycznymi.

1

21.

Budowa i użycie czasu Past Simple. Konstrukcja „used to”.

1

22.

Korzystanie z technologii informacyjno-technologicznych. Sprzęt elektroniczny.

1

23.

Czasowniki modalne „should/shouldn’t”, „must” i „mustn’t”.

1

24.

Zawody. Kultura. Miejsca użyteczności publicznej.

1

25.

Podróżowanie i turystyka. Nazwy krajów i kontynentów. Narodowości. Środki transportu.

1

26.

Praca z arkuszem egzaminacyjnym. Ćwiczenie technik egzaminacyjnych.

1

27.

Stopniowanie przymiotników. Porównywanie.

1

28.

Budowa zdań i użycie czasu Future Simple.

1

29.

Pytanie o drogę. Poruszanie się po mieście. Rezerwacja pokoju i biletu.

1

30.

Zdrowie. Części ciała. Choroby i dolegliwości.

1

31.

Wyrażanie doświadczeń życiowych. Czas Present Perfect.

1

32.

Podsumowanie pracy – test diagnostyczny.

1

 1. Ocenianie

Przewiduje się wykonanie testu diagnozującego na początku i końcu zajęć w celu określenia poziomu posiadanych wiadomości i umiejętności.
Ponieważ zajęcia wyrównawcze są zajęciami nadobowiązkowymi ocenianie na nich występuje wyłącznie w formie słownej. Wykazuje ono mocne strony ucznia i pełni rolę wyłącznie wspierającą. Jest stosowane celem korygowania przekonań, sprawności i technik działania. Ma za zadanie dać informację zwrotną, którą nauczyciel może się posłużyć w celu precyzyjnego dobierania metod nauczania i ich korygowania.

 1. Ewaluacja
 2. Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia uczniów z własnych dokonań i umiejętności nabytych w czasie zajęć.
 3. Poczucie dobrze wykonanej pracy, a także zaangażowanie uczniów daje nauczycielowi obraz efektów wspólnej pracy.
 4. Wyniki osiągane przez uczniów na lekcjach języka angielskiego.
 5. Wyniki osiągane na egzaminie ósmoklasisty.
 6. Efekty
 7. Uczeń potrafi operować prostym słownictwem w języku angielskim.
 8. Uczeń potrafi formułować proste pytania i zdania w języku angielskim.
 9. Uczeń tworzy krótkie i proste wypowiedzi pisemne.
 10. Uczeń rozróżnia i rozumie podstawowe struktury gramatyczne.
 11. Uczeń jest ciekawy i otwarty na inne kultury.
 12. Uczeń nabiera pewności siebie w mówieniu oraz potrafi wyrazić swoje zdanie, opinię na dany temat.